html templates


Mobirise
Mobirise
Mobirise

Vir kennisname: Ons kerkkantoor is voorlopig vanaf vandag elke Dinsdag en Donderdag vanaf 9 tot 12 vm oop. Die Kerkraad sal DV. op 17 Junie oor eredienste praat. Voorlopig bly dit soos dit tans is.

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Brief van dank en bemoediging aan Onrusgemeente

21 Mei 2020 

Liewe Vriende, hiermee wil ons graag aan u inligting kommunikeer en u bemoedig vir die tyd waarin ons onsself nou bevind.

Eerstens is dit ons gebed dat ons Heer en Koning van ons kerk u elke dag styf in Sy arms toevou. Dat u daagliks in Sy teenwoordigheid sal wees en weet dat Hy u nooit sal los nie. Daarom bly dit ook vir ons as leraars ‘n groot voorreg om d.m.v. die daaglikse oordenkings en die Sondagboodskappe kontak met u te hou en so mekaar te bly bemoedig. Ons waardeer ook u terugvoer en die gesprekke op die verskillende media. Terselfdertyd wil ons u aanmoedig om enige tyd met ons kontak te maak, sommer net vir die lekkerte of rakende enige behoefte wat u mag hê. U is ook net so welkom om vir Erika, ons berader en maatskaplike werker, te kontak. Sy sien reeds weer mense by haar kantoor op vooraf afspraak. Ons is ook bevoorreg om haar as ‘n gekwalifiseerde traumaberader tot ons beskikking te mag hê.

Ons harte gaan steeds uit na almal wat in hierdie tye ekonomies en emosioneel swaar kry. Almal wat onseker voel oor die toekoms van hulle werk of besigheid en wat alleen is en nie fisiese kontak met hulle geliefdes mag ervaar nie. Mag ons almal troos vind in die woorde van Jesus toe Hy gesê het: “Julle Vader weet wat julle nodig het…“ Matt. 6 en ons Vader se woorde in Jes. 43: “Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op My naam geroep, Jy is Myne…”

Graag wil ons ook vir u bedank wat ten spyte van onseker tye, volhard met die gee van u dankoffers as ‘n offer aan die Here. Ons is baie dankbaar om u mee te deel dat, hoewel ons bankkollektes afgeneem het omdat ons nie eredienste het nie, ons dankoffers sodanig toegeneem het dat ons steeds bo ons begrote inkomste is vir die eerste twee maande van die nuwe boekjaar. Dit is ‘n wonderlike genade en seën van ons Heer. Dit is natuurlik uitgesluit ons basaar, wat ons hoop om later in die jaar steeds te kan hou.

Verder ‘n groot dankie aan almal wat bygedra het tot ons Covid 19 noodfonds. Ons totale bydrae tot op datum is R136 470.00 waarvan ons reeds R88 214.33 aan noodleniging uitbetaal het. Ons ondersteun steeds vir Tronel Meintjies van Hermanus Staan Saam, wat meer as 100 gesinne, veral ouer mense wat nie self kan kook nie, op ‘n daaglikse basis van kos voorsien. Ons ondersteun ook vir Food4Love wat met hulle groente en vrugtepakkies die hele gemeenskap dien en dan ook vir Pastore Monyana en Lubabalo met hulle kosprojek in Zwelihle self. Ons betaal tans ongeveer R15 000 per week aan hierdie 3 instansies en voorsien ook daaglikse vars brood by die Moffatsaal waar die haweloses gehuisves word. Ons sorg ook dat daar vars vrugte vir die inwoners van Lettie Theron aangekoop kan word. Weens die hoë risiko kan hierdie mense nie pakkies van buite ontvang nie. Verder het ons ook al by twee kosmaakpunte gas voorsien. Ons gewone kospakkieprojek vir behoeftige mense wat deurgaans loop, gaan steeds voort en is ook besig om toe te neem.

Hoewel ons baie daarna verlang om weer die gemeenskap van die gelowiges saam met u te ervaar, probeer ons om die beste van elke geleentheid te maak wat ons tans het. Anton is op gereelde basis met die jeug in verskillende kleingroepe d.m.v. Zoom-byeenkomste op die internet besig, asook sy gereelde Teentrix Sondagaandgeleenthede. Hy verskaf ook materiaal vir die ouers met kleintjies en laerskoolkinders om met hulle kinders te doen.

Wilhelm hou die Pinksterreeks wat ons d.m.v. video - boodskappe aan u gaan deurgee en Pinkstersondag hoop ons om ‘n verrassing vir u te gee. Intussen vra ons dat u steeds enige ondersteuningsbehoefte, asook nood in die gemeenskap, aan my sal deurgee. Ek gebruik diskresie om u nie aan enige risikos bloot te stel nie, maar ons mag wel mense tuis besoek waar dit dringend nodig mag wees.
Ons vestig u aandag daarop dat alle afsprake aan die Covid 19 maatreëls moet voldoen.

Ons sal u in kennis stel sodra daar enige nuwe reëlings rakende die kerkkantoor of byeenkomste by die kerk getref kan word.
‘n Spesiale woord van dank en waardering aan al ons voorste linie werkers en veral ons mediese personeel. Mag ons Heer julle almal veilig bewaar.

Indien u voel om enige bydrae te maak, gebruik asb. ons gewone rekeningno. vir dankoffers en die Covid 19 fonds of die gewone kospakkies wat u dan net as “Covid 19”of “Kospakkies ,” merk. Sien asb. ook ons webtuiste www.ngkonrusrivier.co.za vir Snapscan en alle verdere gegewens.

Ons bid u die Here se seën, teenwoordigheid en vrede toe.

Michiel de Kock 
Namens die leraarspan en kerkraad. 

(Meet) Gemeentelede, Bedieninge, Vriende, Familie

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Adres

Bergstraat 55,
Onrusrivier,
7201

Kontak

Epos: info@ngkonrusrivier.co.za
Telefoon: (028) 316-2116