WIE IS ONS?

“Toe sien ek iets snaaks. Daar het water onder die huis van die Here uitgekom … Oral waar hierdie water kom, sal alles lewe … Aan weerskante van die wal van die rivier sal pragtige vrugtebome groei. Hierdie bome sal anders as ander vrugtebome wees. Hulle blare sal nooit verlep nie, nie eens in die winter nie. En hulle vrugte sal nooit opraak nie. Hulle sal elke maand vrugte dra, want die rivier se water kom uit die huis van die Here. Die mense sal elke dag kom vrugte pluk. En hulle sal die blare gebruik om op hulle seerplekke te sit en dit sal hulle gesond maak.”

Hierdie gedeelte uit Esegiël 47 (1-12) vertel waarlik die storie van Onrusgemeente. God het hierdie gemeente hier kom plant, Hy is die een wat ons voed met water en krag en Hy is die een wat hierdie gemeente gebruik om ’n verskil in ons omgewing te maak.

Ons visie en waardes leef hierdie oortuiging uit. Dit beskryf nie alleen wie ons is nie, maar dien ook as rigsnoer vir die manier hoe ons as gemeente van Christus elke dag wil leef. In hierdie strewe kom alle eer aan God alleen toe!

DIE VISIE VAN ONRUSGEMEENTE 

Ons Almal Saam in Diens van Jesus Christus … Oral, Altyd en in Alles
Sodat Verlore mense gered kan word
Gebroke mense heel kan word, en
Kinders van God gehoorsame dissipels van Jesus kan wees.
 

DIE WAARDES VAN ONRUSGEMEENTE 

Afhanklikheid van God Jesusliefde Gasvry Teenoor Almal WerkSaam Maak Ruimte Reik Uit

Mobirise

Waarde 1: Ons Leef in Totale Afhanklikheid van God
Ons leef in die volle bewustheid dat ons volkome afhanklik is van die Lewende God en dat alles wat ons besit en doen uit die onbegryplike genade van ons Skepper kom. Sonder Hom is ons onbeholpe, swak en tot niks in staat nie, maar saam met Hom is daar niks wat ons nie kan doen nie. Elke taak wat hierdie gemeente aanpak, elke nuwe onderneming wat ons loods, elke uitreik wat ons tot uitvoering bring, doen ons in volle afhanklikheid van God en tot die uitsluitlike eer van Sy Naam.

DAAROM:
Luister ons opreg na God se stem om te begryp wat Hy wil hê ons moet doen.
Soek ons aktief God se wil in alles wat ons doen, en is ons selfs bereid om dit wat vir mense dringend is, te laat oorstaan in afwagting op God se leiding. Sonder ons tyd af om na God te luister as individue en as gemeente Bid ons tot God vir Sy seëning op elke aktiwitieit in hierdie gemeente, selfs elke vergadering en elke projek wat ons aanpak. Dra ons elke aktiwiteit en elke gemeenteplan aan Hom op.
Is ons oë voortdurende op Hom gerig en is ons strewe nie menslike eer of lofprysing nie, maar die eer en verheerliking van Sy naam. Maak ons al ons gawes en talente diensbaar aan Hom, aan wie alles behoort. Streef ons daarna om in besluitneming nie te stem nie, maar deur middel van geloofsonderskeiding besluite te neem.

Mobirise

Waarde 2: Ons Streef na Onvoorwaardelike Jesusliefde
Ons leef in die vaste wete dat Christus die volmaakte Mens was wat vir ons die weg aangedui het, ook vir ons lewens in die 21ste eeu, en dat ons Sy bediening hier op aarde voortsit totdat Hy weer kom. Sy leringe, waardes en opdragte soos ons dit in die Bybel opgeteken vind, is terselfdertyd ons rigsnoer en ons opdrag, en ons begryp dat alles wat ons doen en beplan daarop gerig moet wees om hierdie opdrag ten uitvoer te bring. Die kern van hierdie waarde is liefde op die wyse wat Jesus dit aan ons bedien het: “En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!” (1 Kor 13:13)

DAAROM:
Eer en verheerlik ons die opgestane Redder in alles wat ons doen; onbeskaamd, trots, nederig en dankbaar. Gee ons opreg om vir mekaar en dien mekaar met ‘n biddende hart. Aanvaar en bedien ons mekaar en vreemdelinge onvoorwaardelik en sonder voorbehoud. Reik ons uit na ander mense oor grense heen van politiek, emosies, ras, geslag, ouderdom, welvaart, taal, kultuur en godsdiens. Dit was Christus se voorbeeld aan ons, en dit was Sy opdrag aan ons (Matt 25:35, Jak 1:27, 1 Joh 3:17-18). Dra ons mekaar in liefde in tye van nood, gebrek, droefheid, swaarkry, honger en pyn deur middel van meelewende liefde soos Christus dit vir ons geleer het. Bedien ons mekaar met lewensmiddele, liefdevolle onderskraging, fisiese hulp, bystand en naasteliefde na gelang van elkeen se behoefte, ongeag sy of haar herkoms, sosiale stand of watter vorm van menslike vooroordeel ookal.
Wend ons die gemeente se beskikbare middele aan om te dien, te help en uit te reik soos Christus dit vir ons geleer het – na elkeen wat nood het, persoonlik, met deernis, en met oorgawe Bedryf die gemeente ‘n aktiewe Barmhartigheidsbediening wat ten doel het om mense se nood te verlig en op ‘n praktiese wyse te demonstreer dat Christus omgee, dat ons omgee, en dat mense vir ons opreg saak maak.

Mobirise

Waarde 3: Ons is Gasvry Teenoor Almal
Ons het ‘n Goddellike opdrag om gasvry teenoor mekaar en teenoor vreemdelinge te wees: “Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla.” (1 Pet 4:9). Ons voer hierdie opdrag met vreugdevolle harte en toewyding uit sodat almal sonder uitsondering die warmte en hartlikheid van ‘n ware Christus-familie kan ervaar.

DAAROM:
Verwelkom ons alle besoekers en nuwe intrekkers in ons gemeente met oorgawe en hartlikheid. Bid ons vir mekaar in nood en in blydskap, in goeie en slegte tye.
Reik ons onvoorwaardelik en hartlik uit na alle mense in die Hermanus gemeenskap en demonstreer daarmee dat ons, volgens Christus se opdrag, na Sy kudde omsien Bedryf die gemeente ‘n Gasvryheidsbediening wat ten doel het om alle mense geborge te laat voel in die gemeente, onegag of hulle pas ingekom het, besoekers is, nuwe lidmate is, of al gevestige lidmate in die gemeente is.
Reik ons onvoorwaardelik uit na mekaar binne die gemeente sodat almal versterk word deur die samebindende liefde van Christus.

Mobirise

Waarde 4 : Ons Werk Saam in ‘n Span
Ons glo dat elkeen in ons gemeente ‘n besondere gawe of talent ontvang het wat gebruik kan word om God se Koninkryk hier op aarde te bevorder. “…en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.” (Ef 4: 16). Ons strewe is dat elkeen persoonlike vervulling sal ervaar in hierdie dienslewering volgens sy of haar individuele styl en voorkeur, maar terselfdertyd ook die span versterk deur die diensbaarheid van die unieke talente wat God vir hom of haar gegee het.

DAAROM:
Koester ons die besondere gawes van elke lidmaat as iets kosbaars wat in diens van Christus gebruik kan word. Skep ons ruimte vir mekaar se persoonlike werkwyses en voorkeure binne die span sodat elkeen vryelik kan woeker en werk ter wille van die gemeenskaplike doel. Onderskraag ons mekaar in spanverband (die liggaam) en vul mekaar aan met ons onderskeie talente en vermoëns (die ledemate) sodat ons saam bereik wat individueel onmoontlik is. Vertrou ons mekaar onvoorwaardelik om die span te versterk met sy of haar persoonlike bydrae, en veroordeel ons nie mekaar as foute gemaak word nie Jaag ons nie persoonlike voordeel of roem na terwyl ons in die span werk nie, maar bly ons oog gerig op dit wat Christus vir hierdie gemeente wil laat gebeur tot Sy eer.

Mobirise

Waarde 5: Ons Maak Ruimte Vir Mekaar
Ons is bewus daarvan dat ons gemeente uit ‘n groep mense met uiteenlopende agtergronde, persoonlike voorkeure, tradisies, eiesoortige werkswyses en aanbididngsvoorkeure bestaan. Ons glo dat dit noodsaaklik is dat ‘n omgewing geskep word waarin alle mense, ongeag persoonlike voorkeure, welkom voel en Christus se liefde aanvoel op ‘n wyse wat hul lewens verryk en bydra tot die uitbreiding van God se Koninkryk hier in Onrus. Deur ruimte vir mekaar te maak word die eenheid van die Liggaam van Christus sigbaar gemaak soos wat Jesus self daarvoor in Joh. 17 bid sodat die wêreld kan glo dat God vir Jesus gestuur het.

DAAROM:
Skep ons gesamentlik en individueel ‘n ruimhartige atmosfeer, binne die bestek van ons gemeente waardestelsel, waarin elkeen na sy/haar eie voorkeure geestelik kan groei en ontwikkel sonder vooroordeel of verwyt. Bied ons eredienste en samekomste aan wat genoegsame afwisseling en aanbiddingstyle bevat om in elkeen se geestelike behoeftes te voorsien. Kweek ons aktief begrip aan vir mekaar se uiteenlopende behoeftes op geestelike gebied. Pas ons sonder vooroordeel ons werkswyses in spanverband aan sodat elkeen sy/haar talente en gawes tot die maksimum kan aanwend in diens van Jesus Christus. Skep ons ruimte vir mekaar om sonder vrees vir oordeel of teregwysing Christus te dien na gelang van die behoefte van elkeen se hart. Veroordeel of kritiseer ons nie hulle wat nie soos ons dink of doen nie, maar laat ruimte vir mekaar om op elkeen se unieke en besondere wyse by te dra tot ons roeping hier in Onrusrivier.

Mobirise

Waarde 6: God Roep Ons Na Buite
Christus se uitdruklike opdrag in Matt 28:19 is die hoeksteen van hierdie waarde: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.” Ons begryp dat hierdie opdrag ons dwing om uit te reik oor die grense van ons eie gemeente, ons eie gemeenskap, ons eie voorkeure en ons eie belang.

DAAROM:
Verkondig ons onbeskaamd Christus as die Verlosser sonder enige vrees vir teenspraak of oordeel van mense Bring ons verlore mense na Christus deur die verlossingsboodskap en die werking van die Heilige Gees. Bied ons geloofsekerheidskursusse aan om mense in die waarheid te lei, Bybelskool en Bybelstudie om begrip te verbreed, en kleingroepe om mense se persoonlike ervaring met Christus aan te vul. Reik ons biddend uit na mense buite ons eie gemeente. Bedryf ons ‘n aktiewe Evangelisasieprogram om die Blye Boodskap na elkeen binne ons bereik te neem. Ondersteun ons sendingaksies in die RSA en die buiteland om Christus se opdrag uit te voer om dissipels van alle nasies te maak.
Erken ons dat die uitvoering van hierdie opdrag ons in situasies mag bring waar ons buite ons normale lewensruimte moet optree en selfs ‘n mate van persoonlike ongerief en ongemak mag ervaar, maar ons reik nogtans uit met oorgawe en biddende harte in die Naam van ons Redder en Saligmaker sodat verlore mense gered en gebroke mense heel kan word.

Mobirise
Adres

Bergstraat 55,
Onrusrivier,
7201

Kontak

Epos: info@ngkonrusrivier.co.za
Telefoon: (028) 316-2116